Rekonstrukce NT

Více než století poté, co doktor Kuthan vybudoval v Tišnově své sanatorium, jež se následně proměnilo v tišnovskou nemocnici, začíná proces postupné přestavby tohoto významného zdravotního zařízení do podoby moderního areálu. Ve třech etapách by v sousedství malebného parku a historické nemocnice měly některé budovy zaniknout, jiné by měly být postaveny. Nakonec by mělo dojít i k proměně interiérů tzv. Kuthanova pavilonu.

Po dokončení výstavby je snahou Nemocnice Tišnov – významně podporovanou zřizovatelem, tedy Jihomoravským krajem – nabídnout obyvatelům Tišnova a okolních obcí kvalitní, pohodlné, profesionální a příjemné zdravotní zařízení. Tišnovská nemocnice tak pak bude i svými budovami institucí moderního zdravotnického směřování.

 

Ambulantní trakt

V místě, kde do roku 2016 stál areál nemocniční autodopravy, je od září 2019 budován nový ambulantní trakt Nemocnice Tišnov, p. o. Jedná se o první etapu celkové přestavby a modernizace zdravotnického zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Nový objekt vzniká v těsném sousedství stávajícího nemocničního areálu, a to mezi stanicí Zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o., a Dětským domovem Tišnov, p. o. Bude to dvoupodlažní pavilon o zastavěné ploše více než 800 m2. V budově o stranách 30 x 27 metrů bude umístěna centrální nemocniční evidence, nemocniční lékárna, zázemí autodopravy, a především nové ordinace lékařů. Dům, který bude plně bezbariérový, se stane pracovištěm pro 25 osob. Součásti výstavby je také vytvoření parkoviště pro pacienty a zaměstnance nemocnice o celkové ploše více než 500 m2.  Cena díla činí 51 298 557,- Kč bez DPH. Stavební realizaci ambulantního traktu zajišťuje společnost PS Brno, s. r. o., a bude dokončena v květnu 2021.

Investor: Jihomoravský kraj

Uživatel: Nemocnice Tišnov, p. o.

Projektant: Adam Rujbr Architects, s. r. o.

Generální dodavatel stavby: PS Brno, s. r. o.

Zahájení výstavby: září 2019

Dokončení výstavby: květen 2021

Stavbyvedoucí: Roman Kyjovský, tel.: 721 973 191

Stavební dozor: Ing. Leoš Kratochvil, tel.: 776 773 075

Koordinátor BOZP: Tomáš Dvořáček, tel.: 721 663 888

e1-vizaulizace-a.jpg

e1-vizualizace-b.jpg

Nemocniční novostavba

K nejstaršímu objektu dnešní Nemocnice Tišnov, kterému se říká Kuthanův pavilon a který pochází z konce 19. století, byla v meziválečném dvacetiletí přistavěna další budova. Existuje dosud a nacházejí se v ní nejen ordinace, ale také pracoviště rehabilitace, nemocniční kuchyně nebo skladové prostory. Nevyhovující stav, ale i prostorové dispozice tohoto objektu, jež nedovolují řádný a efektivní rozvoj řady odborných i servisních činnosti celého zdravotnického zařízení, vedly už na počátku tohoto století k úvahám o přestavbě domu, respektive jeho demolici a výstavbě domu nového. Konkrétní obrysy tato myšlenka získala až v polovině 10. let. Nový pětipodlažní pavilon by měl spolu s ambulantním pavilonem integrovat většinu zdravotnických i technických činností Nemocnice Tišnov. Od Kuthanova pavilonu bude oddělen průjezdem otvírající nemocniční park ve směru, který je v současnosti zatím neprůchozí. Kuthanův pavilon bude po bezmála století opět samostatně stojící stavbou. Jeho propojení s novým domem bude zajišťovat podzemní komunikační koridor. V novém objektu budou administrativní, skladové, ale zejména zdravotnické prostory, v nichž občané Tišnova i okolních obcí naleznou potřebnou zdravotní péči na nejvyšší úrovni.

 

Oprava Kuthanova pavilonu

Poslední etapou rehabilitace areálu tišnovské nemocnice bude interiérová úprava prostor Kuthanova pavilonu. V objektu postaveném před bezmála sto dvaceti lety nebyly nikdy provedeny zásadnější interiérové úpravy. Opravy by měly směřovat nejen k modernizaci sítí a technologií, ale i ke zvýšení komfortu pobytu pro pacienty, tedy v modernizaci sociálních zařízení a pokojů, vyšetřoven a společenských místností a zázemí pro zdravotnický personál.

 

Nemocniční park

Přestože pozemky v sousedství Kuthanova sanatoria byly až do meziválečného dvacetiletí využívány zejména jako zelinářská a ovocnářská zahrada, sklady a areály pro tak zvané ozdravné aktivity nazývané tehdy vzdušné a sluneční lázně, před polovinou 20. století se zahradní areál začal postupně proměňovat v klidovou a odpočinkovou zónu. Tento trend posiloval i ve druhé polovině minulého století a po roce 1969 zejména zásluhou cílevědomé práce zahradníka Zdeňka Šupa nabyl podoby výstavního parkového areálu. Dnes slouží nejen pacientům nemocnice, ale i obyvatelům Tišnova a návštěvníkům. Zásadní pozice parku v rámci organismu Nemocnice Tišnov zůstane zachována i v budoucnu. A vedle kvalitních zdravotnických služeb bude park i v dalších desetiletích značkou a specifikem jedinečné instituce rozkládající se pod kopcem Klucanina – Nemocnice Tišnov.

 

Nemocnice Tišnov je příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Její rozvoj a modernizace se mohou uskutečňovat jen díky velkorysé podpoře a pochopení zřizovatele.

 

Obnovu parku podpořilo Město Tišnov

V roce 2020 se uskutečnila v tomto století první velká úprava parku, který obklopuje tišnovskou nemocnici. Projekt nazvaný Obnova parku Nemocnice Tišnov byl realizován s podporou Města Tišnov. činila 175 000 Kč, celkové náklady 296 000 Kč.

Park Nemocnice Tišnov má rozlohu 1,4 ha a je vedle pacientů hojně navštěvován i obyvateli města Tišnov, zejména matky s dětmi a seniory. Údržba a obnova parkového prostoru je spojena s významnými průběžnými náklady a vlivem sucha, respektive působení kůrovce uhynuly v uplynulých letech některé jehličnaté stromy. Také stromy podél parkových cest byly již proschlé a mnohé větve bylo třeba upravit, či odstranit. V nevyhovujícím stavu byly některé části komunikací a oplocení.

Po realizaci projektu se zlepšila zdravotní kondice stromoví v parku, zvýšila se užitná hodnota prostoru jako odpočinkově-relaxační lokace a eliminovala se bezpečnostní rizika související s možným pádem oslabených větví. Obnovou oplocení bylo zamezeno průnikům zvěře do parku v zimních měsících, a s tím související ničení porostů okusy.